Oljetoppen

Peak Oil – slutet på en epok

Ca 80 procent av all energi som används av människor globalt är fossil. 

Stigande oljekonsumtion. I i stort sett alla samhällen och länder pågår idag i högre eller lägre grad en utveckling mot ökad urbanisering, industrialisering, mekanisering av jordbruk och globalisering. Allt detta kräver ökande transporter, och därmed ökande konsumtion av olja. För transportsektorn som är avgörande för industrin, står oljan för mer än 95% av energibehovet.

Framförallt olja är en energikälla som är oerhört koncentrerad och kraftfull – kanske är den som energiform unik för vår planet. Den fossila energin är resultatet av växternas kolbindning under miljontals år, som under lång tid koncentrerats genom geologiska processer i jordskorpan. Kanske kommer vi aldrig mer att ha tillgång till så mycket energi som vi haft under de senaste 60 åren.

Vi ser nu slutet på oljeperioden. De flesta bedömare är överens om att oljetoppen, peak oil, är ungefär nu. Det betyder inte att oljan snart är slut, utan att det inte går att öka uttaget av olja längre. Hälften av den olja som är tillgänglig har förbränts. Det som finns kvar är av sämre kvalitet och svårare att ta upp. Det är ingen slump att man nu satsar på oerhört smutsiga och riskabla energiprojekt som djuphavsborrning, skiffergas eller tjärsand.

OilSpillBPBilden; Oljeläckan i Mexikanska Gulfen 2010, det största marina oljeutsläppet i petroleumindustrins historia. Djuphavsolja, skifferolja och tjärsandsolja, sk “ful olja” eller svår olja är dyrare att producera och väldigt riskfylld att prospektera. Anledningen till att vi ändå tar dessa enorma risker är alltså att den konventionella oljan  är inne i “peak oil” sedan 2005–2008 och nu minskar med uppskattningsvis fyra–fem miljoner fat per år.

Samtidigt som vi befinner oss i peak oil är oljekonsumtionen stigande. Det betyder att produktionen av den svåra oljan måste öka, både för att ersätta den olja som försvinner i den konventionella produktionen, och för att möta efterfrågan på mer olja.

Det som talar emot att det kommer lyckas är att produktionen av svår olja verkligen är mycket svårare. Skifferoljehålen fungerar nämligen inte som gammaldags oljefält som håller i årtionden. De håller några år sedan är de slut. För att hålla produktionen uppe krävs det därför många tusentals nya lyckade borrhål varje år, – varav endast ett kostar runt tio miljoner dollar,–  (även om det inte levererar önskad mängd olja) och behovet är alltså stigande.

The network of roads reminded me of a claw or tentacles. It illustrated to me the way in which the tentacles of the tar sands reach out and wreak havoc and destruction. Proposed pipelines to American Midwest, Mackenzie Valley, and through the Great Bear Rainforest will bring new threats to these regions while the pipelines fuel new markets and ensure the proposed five fold expansion of the Tar Sands.

Bilden: utvinning av tjärsand.

 

USA självförsörjande på energi?

Japanese Poster War Waste Energy. Masuteru Aoba. 1981_500Innebär den amerikanska skifferoljan en ny period av fossila bränslen, eller är det en sista desperat fix för en oljeberoende ekonomi? Det finns mycket som talar för att det i själva verket handlar om ett imperium på fall som undanhåller statistik. Här nedan lite siffror;

22 amerikanska delstater är bankrupta. (2015)
Americans Not In The Labor Force Rise To Record 93,194,000. (2015)
45,896,817 amerikaner lever på matkuponger (2015)

The Decline of The American Empire at The end of Age of Oil, är en av många boktitlar om USAs geopolitik – deras oljeproduktion peakade redan på 70-talet och har sedan dess format deras aggressiva utrikespolitik, i jakt på andra länders oljeresever för att upprätthålla sin inhemska konsumtion och hålla igång världens dyraste krigsmaskineri.

Montereyformationen i Kalifornien kan sägas vara en av grundstenarna i bygget av teorin om den nya fossila eran. I maj 2014 reviderades deras tillgångar ned med 96 procent.

I USA liksom i Kanada har man dessutom börjat med de bästa ställena för produktion, så kallade ”Sweet spots”. Från och med nu kommer det därför bara att bli dyrare att producera skiffer­olja, sandolja och djuphavsolja. 2013 investerade Chevron, Exxon och Shell 120 miljarder dollar – 820 miljarder kronor, för att öka sin produktion av olja och gas. En summa som skulle räckt för sätta en människa på månen i dagens penningvärde. Ändå sjönk deras produktion, liksom vinsterna. Värst har det gått för Chevron som trots en ökning av investeringarna med 89 procent sedan 2009 fått uppleva en minskad produktion med tre procent.

Världens största oljefält i Saudiarabien. Av de 93 miljoner fat som konsumeras varje dag i världen producerar Saudi­arabien tio. Hälften av Saudiarabiens produktion kommer från världens största oljefält, Ghawarfältet. Det började leverera olja 1951 och är därför nu ”gammalt”. 2014 producerar Ghawar ändå fortfarande 7 procent av världens olja.

Högt eller lågt oljepris? Ökad eller minskad efterfrågan, nya prisrusningar, ett pressat oljepris på konstgjord väg för att vi ska ha råd att “fortsätta som förut” eller för att gagna det maktspel som pågår mellan världens imperium, – oavsett vad, så är Oljetoppen ett faktum.

Brunkolsverksamhet i TysklandDet borde finnas anledning att glädja sig åt höjda energipriser i oljetoppens spår eftersom det förmodligen leder till effektivisering och därmed visar vägen ut ur klimatkrisen. Men tyvärr är det inte så enkelt. För det första finns det fortfarande gott om kol. Och kol är ännu farligare för klimatet än olja. För det andra är det låginkomstländer som drabbas först av energiprishöjningarna – långt innan vi i de rika länderna känner av dem. Höjda energipriser betyder exempelvis höjda matpriser, som slår hårt mot fattiga människor vars budget till stor del går till mat. Bilden; brunkolsverk, Tyskland.

Vitruta

Kan alternativa energikällor ersätta fossil energi?

De flödande energikällorna; vind, sol, vatten och biobränsle, är de vi måste satsa på i framtiden, både ur resurs- och utsläppsperspektiv. Men de är just flödande och har inte haft årmiljoner på sig att koncentreras. Det innebär att de har ett mycket lägre energinetto än de fossila – de är inte lika ”energitäta”. Det är inte möjligt att byta ut de fossila bränslena mot förnyelsebara och tro att det ska vara möjligt att fortsätta som förut. Moder jord behövde ca 400 års produktion av biomassa (solenergi) för att skapa den mängd olja vi idag förbrukar på jorden under ett år. Denna biomassa omvandlades sedan till kolväten, gavs en någorlunda ren form och samlades slutligen ihop rent geografiskt så att den är möjlig att utvinna. Processer som kräver energi och tar miljontals år. Om vi jämför med biobränslen, så får vi inte dem serverade på detta sätt. Vi måste själva sätta in arbete (energi). Energinettot sjunker. Ett viktigt arbetsmoment är själva ihopsamlandet. Bioenergi är till skillnad från oljan alltid utspridd. Eftersom biobränslen jämfört med fossila bränslen har en låg energitäthet, krävs också enorma arealer om man vill använda dem som substitut. För att ge en idé om vilka ytor som krävs kan konstateras att för att täcka det svenska jordbrukets eget behov av drivmedel med RME (rapsmetylester) eller etanol krävs ca 350 000 hektar eller 13 procent av åkerarealen.

41588574_illustration

En hoppfull allmänhet, inklusive ledare inom näringsliv och politik, ser det växande problemet med oljebrist som en fråga om att hitta nya tekniklösningar. Att kombinationen problem och tekniklösning ska fortsätta vara rådande, – att mänsklig uppfinningsrikedom skall fortsätta lösa de problem som kommer i vår väg. En brist i resonemanget är att vi tenderar att blanda ihop energi och teknik. De går hand i hand, men är inte samma sak. Medan oljan är en geologisk företeelse, en extraordinär engångsgåva från naturen, i form av miljontals år av lagrad energi från solljus, så är de rådande alternativa energikällorna, sol vind och vatten etc, alla produkter av olja. De kräver olja vid tillverkning och vid underhåll. De är vidare sammansatta av komplexa material och kräver en myriad av tekniker och kunskap som finns utspridda över hela världen, en svåröverskådlig produktionskedja som kräver enorma mängder energi. Med andra ord så kommer mycket av vår existerande teknik helt enkelt inte fungera utan olja. För oss som lever här och nu, under denna unika, korta period i människans historia, med billig lättillgänglig energi, är det svårt att förstå vidden av detta.

FILE - In this June 5, 2010, file photo Plaquemines Parish coastal zone director P.J. Hahn lifts his boot out of thick beached oil at Queen Bess Island in Barataria Bay, just off the Gulf of Mexico in Plaquemines Parish, La. The spill exacerbates the worry that a nation founded on trust now faces a crisis of faith in its public and private institutions, government and big business particularly. (AP Photo/Gerald Herbert, File)Om vi skulle hitta en ny kraftfull energikälla, skulle problemen vara lösta då? Nej, det mesta talar för att vi skulle fortsätta att omvandla naturens resurser till fast, flytande och gasformigt avfall. Vi skulle fortsätta att tränga undan naturliga ekosystem, utradera arter, fiska ut haven och sprida miljögifter. Mycket av detta hade vi inte kunnat göra utan de starka muskler som oljan givit oss. Energikrisen bär på en uppmaning till nytänkande på mer grundläggande nivå. Bilden; Barataria Bay, Gulf of Mexico, 2010.

Reinvent simplicity

När man talar om att ersätta oljan så missbedömmer man ofta mängden olja som gå åt i alla led. Den fossila energin är ju inte bara drivmedel, utan används också hela vägen ner till brytning av råvarorna som maskinen är tillverkad av. Dessutom behövs den vid tillverkning och underhåll av de maskiner och den teknik som krävs för att mätta och klä den som kör maskinen osv. Med andra ord sipprar olja in i systemet överallt, inte alltid på så uppenbara sätt.

Tillgången till olja har frigjort tid. Tid som personen som kör maskinen har behövt till sin utbildning, sin semester osv. Framförallt har vi lagt mycket tid på att bygga upp och underhålla komplexa system och komplicerade tekniklösningar som vanligtvis kräva flera tusen personers kompetens, en väldig massa disel i hantering och transport och en fungerande gobal ekonomi.

I en tid med fallande tillgång till fossila drivmedel blir de komplexa lösningarna istället ett hinder. Den stora utmaningen för oss som lever här och nu är att hitta tillbaks till och återanvända de enkla lösningarna. Samtidigt är ett återkommande och överväldigande problem att vi fortfarande lever kvar mentalt i en värld som möjliggjorde komplexa lösningar att bli allt mer komplexa. Och att var vi än vänder oss, så efterfrågas och förväntar sig människor att det är nya tekniska lösningar som ska föra oss in i framtiden.

Vitruta

Picture 484Kollektiv förnekelse. Att i grunden förstå omfattningen av att en epok med billig, lättillgänglig olja går mot sitt slut kräver massor av tid. Tid att greppa fakta och ännu mer tid för att ta till sig på ett känslomässigt plan. Det liknar en sorgeprocess. Både kollektivt och för var och en på ett personlig plan. Att det hittills inte har skett en mobilisering ovanifrån, från våra politiker och att vi i så många led ännu saknar en stads- och samhällsplanering som tar med oljetoppens konsekvenser i beräkningarna, tar de flesta som en försäkran om att det inte är så illa ställt, eller att det i alla fall troligtvis inte är så bråttom.
Att vi fortfarande har kommit så kort på vägen i vår acceptans för att vårt sätt att leva och livnära oss har nått en kritisk gräns, försvårar och bromsar den praktiska omställning som ännu är möjlig; som att fylla upp våra oljelager, att storsatsa på inhemskt fossilfritt jordbruk med fokus på lokal distribution och att underhålla och bygga ut det järnvägsnät med “oänderlig livslängd” som vi redan har. Foto: Martin Bogren.

Texten är ihopsatt av Maja Lindström. Källor;  ASPO Sverige, Skymning för oljan- men vad händer sedan? av Stefan Kock, ETC. Björn Forsberg, Omställningens tid. James Howard Kunstler, The Long Emergency.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s