Permakultur

Permakultur – ett systemanalytiskt planeringsverktyg för den som vill ha mer inflytande över sitt eget liv och över samhällsutvecklingen.

Om vi antar att vi människor helt plötsligt, särskilt vi som bor i de mest industrialiserade delarna av världen, skulle vakna upp till de existensiella hot som vi står inför som Oljetoppen, klimatförändringar och en global ekonomisk kollaps, – vilka verktyg skulle vi då använda för att förändra vår framtid? Permakultur är ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten.

LTG-cover-regPermakulturen uppstod redan på 70-talet som en reaktion och respons på industrijordbrukets förödande effekter på miljön (utarmade jordar, övergödda hav, jorderosion, avskogning, ökenspridning, försaltning, förlust av jordmån, förlust av biologisk mångfald, ökad vattenbrist… listan kan göras lång) och oljekrisen 1973, som bidrog till att många fick upp ögonen för hur sårbara vi är i vårt oljeberoende och hur kortsiktigt galet vår resursuttömning av planeten är. Man ville gå från ideologi till praktisk handling. Idag har permakulturdesign återigen blivit högaktuellt med våra kunskaper om skenande klimatförändringar, vetskapen om att världens befolkning ökar samtidigt som den odlingsbra ytan minskar, och så naturligtvis Oljetoppen. Till Sverige kom permakulturen via arkitekter på 80-talet.

Ordet Permakultur är en förkortning av Permanent Agriculture. Man kan säga att Permakulturen utgör ett övergripande ramverk som förenar många olika gröna idéer till ett sammanhängande mönster för att skapa hållbara livsmiljöer. Man kan också beskriva den som en strategi för att överblicka helheten, upptäcka gynsamma samband mellan olika delar och bedöma hur de kan ändras, så att samspelet fungerar så resurseffektivt som möjligt.

liten permaculture-passivhaus-roof-gardenPermakulturdesign omfamnar;
1. Matförsörjning
2. Byggande och bo
3. Energi
4. Klimat och mikroklimat
5. Jord
6. Vatten (försörjning/rening)
7. Skogsträdgårdar och Agroforestry
8. Ekonomi
9. Sociala aspekter

Centralt för permakulturen är dess etiska grundprinciper; Omsorg om jorden, omsorg om människan, rättvis fördelning.

Det som gör permakulturen så unik är att man inte stannar vid strävan efter att minimera det ekologiska fotavtrycket. Istället är en återkommande frågeställning hur vi kan återuppbygga naturens resurser, dvs hur vi kan förbättra förutsättningarna, istället för att störa och utarma dem i mer eller mindre grad. Inspiration och lärdom hämtas genom att studera och efterlikna de naturliga ekosystemens mångfald och reproduktiva förmåga (resiliens)  – vilket kan appliceras t.ex. på hur vi bygger upp vår lokala ekonomi.

PK citat 2Varför permakultur just nu?

Fossil energi är avgörande för vårt moderna storskaliga industrijordbruk, dvs. vår matproduktion, men även för vår tillväxtekonomi som i sin tur uppräthåller jobben, välfärden, vården, pensionssystemen o.s.v. och inte minst för våra transporter, framförallt våra mattransporter. Redan runt 2020 kan det råda brist på olja i Sverige vilket kommer vända upp och ner på mycket som vi tar för givet.

Dessa osäkerhetsfaktorer innebär att vi, för att värna arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet, behöver återgå till ett mycket mer decentraliserat och småskaligt sätt att leva de närmaste åren. Det finns inga ideologier eller önskningar bakom detta; det är naturens begränsningar som styr förutsättningarna.

För att skapa hållbara lokalsamhällen/ hållbara system är det avgörande att att de lokala behoven huvudsakligen tillgodoses genom lokal produktion. Permakulturens etik- och designprinciper ger både praktisk och filosofisk vägledning till hur det kan genomföras; hur vi kan lära oss att ta större lokalt ansvar för hur vi tillgodoser våra behov – som mat, kläder, bostad och transporter, med överkomligt mycket muskelkraft och med minimal åtgång av fossil energi.

En viktig princip är att skapa så många gynnsamma kopplingar som möjligt mellan de olika delarna (mellan matförsörjning, sociala aspekter, energi osv.) i ett lokalsamhälle, en affärsverksamhet, en förort osv. Det kan t.ex. gälla kopplingar mellan företag och organisationer, mellan människor (som CSA-jordbruk) eller mellan växter och djur. Utgångspunkten är att många små system är mer robust än ett stort. Avsikten är att systemet ska klara av att fungera autonomt även vid yttre störningar. (Så som t.ex. uteblivna transporter).

 Permakulturens designprinciper;

1. Skapa självreglerade (långsiktiga och permanenta) system i slutna kretslopp.
2. Fördröj energiflöden från sol, vatten, vind, arbetskraft, resurser.
3. Producera inget avfall – allt går att återanvända in i systemet.
4. Uppskatta och använda olikheter/mångfald – skapar resiliens.
5. Använda små och långsamma lösningar.
6. Skapa gynnsamma kopplingar i systemet.
7. Var kreativ & utnyttja förändringar.

Permakulturens designprinciper och etik kan tillämpas på i princip på vilken mänsklig aktivitet som helst. Därför har den lika stort värde för professionella, som t.ex. arkitekter och samhällsplanerare, som för den som vill ha mer inflytande över sitt eget liv och över samhällsutvecklingen.

Länkar;

Permakultur i Stjärnsund
Ridgedale Permaculture i Värmland
Åre fjällbete
Suderbyn på Gotland. Holma Skogsträdgård
Skogsträdgårdsbloggen
Agroforward
EURAF
Agroforestry at Glensaugh, Skotland.
Wakelyns Agroforestry farm, Soffolk, England

Filmtips;

A Farm For the Future – the full length film on peak oil, farming & permaculture.
In 2009, Rebecca Hosking and Tim Green made an hour long TV programme for BBC2 called ‘A Farm For the Future’ exploring how peak oil will effect farming and food distribution and why permaculture design, forest gardening and other regenerative agriculture practices could help us to cope with soaring fossil fuel prices that drive current agriculture practices which relies on fertlisers, mechanisation and distribution by transitioning to organic practices, diversifying yields and relocalising food supply. Millions of people watched the first screening – so much so that the BBC rescreened the film within weeks.

Rebecca and Tim write regular blogs about their research and experiments with permaculture and other regenerative agriculture techniques on the farm.

Forestgardening – Living With The Land | Part 1 | Forest Gardening

Tim Smit introduces Forest Gardening and we meet Martin Crawford and take a tour of his unique Forest Garden, full of unusual foods, fibres and medicinal plants and demonstrating a low intervention, natural way of growing. Centred around a key interview with Martin the film uses drone shots for never seen before vantage points of his Forest Garden and of its true resourcefulness and beauty.

What once stood as a flat field in 1994, is today a multi layered, ecosystem of trees, shrubs and ground covers, producing fruits, nuts, and medicinal products. Forest Gardening is a designed agronomic system based on trees, shrubs and perennial plants mimicking the structure of a natural forest.

Narrated by Sir Tim Smit KBE, creator of The Eden Project
For more information about Agroforestry Research Trust
Produced by Permaculture People for Permaculture magazine
12th International Permaculture Convergence, London Sepetember 2015


Inhabit –  A Permaculture Perspective
ger en inspirerande introduktion till Permakultur. Filmen går att ladda ner från Vimeo mot en mindre kostnad.

“If we have an impact on the planet why can’t it be a positive one? INHABIT showcases permaculture projects and they way regenerate our world.”

Keyline design – A Regenerative Agriculture Tool

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s