Permakulturens Etik

Permakulturens 3 etiska grundprinciper är omsorg om jorden, omsorg om människorna och rättvis och vis fördelning. Med hjälp av etiken får vi redskap att överblicka (och kanske se med nya ögon på) vår roll i ett större sammanhang  – så att vi bättre förstår hur vi hänger ihop med resten, och hur våra livsval skapar konsekvenser.

1. Omsorg om jorden

Omsorg om jorden innebär att vi tillgodoser våra behov utan att tära på jordens resurser. Att vi agerar utifrån att människan är en integrerad del av ekosystemen, och beroende av att de fungerar väl för sin egen överlevnad.

Vad kan det innebära här och nu? Stor del av den mat vi äter, de vanor vi omger oss med och de produkter vi konsumerar i vår vardag kräver långväga transporter med stor åtgång på fossil energi. Ofta har dessa produkter producerats under kortsiktig utarmning av jorden eller med kortsiktigt uttag av naturresurser. Exempelvis kläd- och teknikframställning kräver enorma mängder vatten, trots att vatten är en akut bristvara i flera produktionsländer.

2. Omsorg om människan

thumbs_war-peaceOmsorg om människan innebär samverkan och samarbete, istället för konkurrens. Det innebär också att alla ska få sina grundläggande behov tillfredsställda. Dvs. mat, skydd, trygghet, sociala strukturer, sammanhållning, meningsfull sysselsättning. I tider av fallande tillgång på fossil energi är risken mycket stor för det motsatta.

Vad kan det innebära här och nu? Människor dör i resurskrig (som kommer allt närmre oss) här och nu för att vi skall kunna fortsätta köra våra bilar, flyga på semesteroch konsumera. Vilka petroliumkrävande tjänster och produkter kan vi av solidaritet med oljeproducerande länders och strategiska grannländers befolkningar avstå ifrån?

Omsorg om människan kan också gälla arbetsförhållanden; Den mat och de saker vi konsumerar i Sverige produceras väldigt ofta under usla arbetsförhållanden, så även många ekologiska produkter. Om vi istället köper maten lokalt, kanske till och med av någon vi känner, som vi kan se i ögonen och som personligen kan garantera att produkterna framställts under justa arbetsförhållanden mot en skälig lön, kan vi då tänka oss att betala lite mer?

3. Rättvis och klok fördelning

CutTheDebt1Rättvis och klok fördelning innebär rättvis fördelning av resurser, välstånd, jämlikhet, utbildning, solidaritet.

Vad kan det innebära här och nu? Klimatfrågan är en rättvisefråga. Klimatförändringarna slår absolut hårdast mot de människor som redan lever i utsatthet och har svårt att stå emot de förödande konsekvenserna. Samtidigt är det den rikaste delen av mänskligheten som till överväldigande stor del orsakar klimatförändringarna. Vilka petroliumkrävande tjänster och produkter kan vi av solidaritet med vår omvärld och med kommande generationer avstå ifrån?

Skuldavskrivning, en rättvisefråga. Allt fler ställer sig bakom uppfattningen att dagens sociala, ekonomiska och ekologiska problem grundar sig i det sätt som vi låter pengar skapas dvs. genom skuldsättning. Ju mer pengar vi lånar (eller lånar ut), desto mer pengar skapas vilke gynnar tillväxten – samtidigt som våra eller andras skulder ökar. Det utnyttjar ekonomiskt starkare länder och internationella kreditinstitut till egen fördel; I de fattiga, mest skuldsatta delarna av världen vet man sedan länge vad en orimlig skuldbörda innebär. Att räntan leder till att lånen måste betalas igen mångdubbelt, och att skulderna håller fast människor i misär och fattigdom och tömmer landet på inkomstkällor och naturtillgångar utan ände.

Fram till nu har den viktigaste ingrediensen för ett lands förmåga, fattigt som rikt, att parera växande skulder varit tillväxt. Men med Oljetoppen har möjligheten till ekonomisk tillväxt nått sin fysiska gräns. Det påverkar ala, men drabbar de svagaste länderna i världen först. Att i det läget, istället för låneavskrivningar eller nedskrivningar, påtvinga nödställda människor och länder ännu mera lån för att ta sig ur sin skuldbörda, är att bädda för ekonomisk kollaps.

Inom permakulturen pratar man om att vara en del av lösningen, istället för av problemet; och intressant nog finns redan kreativa lösningar på hur vi kan lägga om dagens skuldbaserade och tillväxtkrävande ekonomiska system. Den internationella organisationen Positiva Pengar menar att men att förutsättningarna kan ändras med en monetär omställning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s